Alúvium Muráňa (SKUEV0285)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri Jelšavy a Revúcej, mestská časť Revúčka a obcí Gemerské Teplice (miestna časť Jelšavská Teplica), Licince, Lubeník, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Revúcka Lehota a Šivetice a v okrese Rožňava, v katastri obcí Bretka a Meliata.

Rozloha: 224,5088ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Rieka Muráň s prítokmi vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Alúvium Muráňa. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov európskeho významu: mlynárik východný, fúzač alpský, vážka, mrena stredomorská, mihuľa potiská, hlaváč bieloplutvý, lopatka dúhová, kunka žltobruchá, mlok karpatský, podkovár južný, vydra riečna, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, podkovár malý, podkovár veľký a uchaňa čierna.