Alúvium Markovho potoka (SKUEV0832)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obce Čierne.

Rozloha: 5,5209ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, hlaváč bieloplutvý, vydra riečna a pimprlík mokraďný. Geomorfologicky územie patrí do Jablunkovského medzihoria. Z geologického hľadiska je podložie tvorené horninami paleogénu magurského flyša, račanskej jednotky, vsetínske vrstvy s bystrickými ílovcami, pieskovcami s glaukonitom a arkózovými pieskovcami. V nadloží sú kvartérne holocénne fluviálne sedimenty, tvorené piesčitými a štrkovitými hlinami nivy Markovho potoka. Alúvium Markovho potoka so zachovalými porastami podhorských jaseňovo-jelšových lužných lesov na nive prirodzene meandrujúceho potoka v dolnej časti dopĺňa väčšia enkláva podhorských kosných lúk. V hornej časti územia sú na ľavom brehu za spevnenou poľnou cestou slatinné lúky na neutrálnych substrátoch a slatiny s vyšším obsahom báz, s výskytom vachty trojlistej a s ďalšími chránenými a ohrozenými druhmi (Epipactis palustris, Valeriana simplicifolia, Lotus uliginosus). Slatinné lúky a vysokobylinné mokrade dopĺňajú hodnotné podmáčané lúky podhorských oblastí (biotop národného významu).