Alúvium Ipľa (SKUEV0257)

Poloha: Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Ipeľské Predmostie a v okrese Levice, v katastri Šiah, mestská časť Tešmák.

Rozloha: 250,6441ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Poiplie vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Alúvium Ipľa. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, korýtko riečne, kolok vretenovitý, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý a vydra riečna.