Alúvium Hrona (SKUEV0303)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri Brezna a obcí Bacúch, Beňuš, Heľpa, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Vaľkovňa a Závadka nad Hronom.

Rozloha: 225,0508ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculiom fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpského stupňa (6430) a druhov európskeho významu: plocháč červený, hlavátka podunajská, mihuľa ukrajinská, hlaváč bieloplútvy, kunka žltobruchá, kunka červenobruchá, mlok karpatský, vydra riečna, netopier obyčajný a podkovár malý.