Abrod (SKUEV0177)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obce Veľké Leváre.

Rozloha: 162,3427ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba (7150), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Bezkolencové lúky (6410) a druhov európskeho významu: mečík močiarny, pichliač úzkolistý, roháč obyčajný, pižmovec hnedý, bystruška potočná, modráčik krvavcový, modráčik bahniskový, ohniváčik veľký, čík európsky, lopatka dúhová, kunka červenobruchá, bobor vodný a netopier obyčajný.