Aboď (SKUEV0925)

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri obce Kojšov.

Rozloha: 91,2414ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110) a Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130). Lesné porasty pralesovitého charakteru v závere bezmenného ľavostranného prítoku Kojšovského potoka. Lokalita sa nachádza v severnom svahu masívu Kojšovskej hole v centrálnej časti Volovských vrchov.