Zlatá studnička (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri obce Limbach a Pezinka, časť Grinava.

Rozloha: 733.100m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako les osobitného určenia výmeru 73,31ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Bratislava-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana prirodzene zastúpených zachovaných lesných spoločenstiev na kryštalických horninách. Územie predstavuje strmé stráne doliny rozčlenené drobnými úvalinami, prechádzajúcimi do málo vyvinutej nivy potoka kde sa nachádza niekoľko suťových prameňov s malou výdatnosťou. Len na tomto území v rámci Malých Karpát sa nachádza jeden typ geobiocenóz. Okrem toho sa tu vyskytujú fragmenty extrémnych jedľových bučín s dubom. Územie poskytuje veľké možnosti pre botanický i zoologický výskum. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Homoľské Karpaty, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.