Žipovské mŕtve rameno (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Vyšný Žipov.

Rozloha: 22.724m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1990. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu ekologicky dôležitého územia s výskytom ohrozených mäkkýšov. Je to mŕtve rameno Tople s hĺbkou 0,5-3m blízko obce Vyšný Žipov. Výskyt stromovej i litorálnej vegetácie, ale aj burín (z okolitých plôch). Bohatstvo planktónu.