Zemné hradisko (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Slovenský kras v okrese Košice-okolie, v katastri obce Dvorníky-Včeláre a v okrese Rožňava, v katastri obce Hrhov.

Rozloha: 559.460m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 55,946ha (z toho bolo 22,98ha lesa a 32,966ha pasienkov). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana plochy zachovalej lesostepnej vegetácie so zvyškom prirodzeného dubového lesa a krovín. Je to xerotermné územie s masovým výskytom vzácnych a chránených taxónov. Podložie je tvorené horninami meliatskej série. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Horný vrch, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.