Žarnovica (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v katastri Turčianskych Teplíc, častí Turčianske Teplice a Dolná Štubňa.

Rozloha: 18.507m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál.

Opis: Chránený areál tvorí meandrujúci vodný tok Žarnovica, ktorý v danom prostredí predstavuje hodnotný krajinný, biologický a ekostabilizačný prvok s výskytom vzácnej, ohrozenej a chránenej fauny, viazanej na vodné prostredie a s prirodzeným charakterom vegetácie. Ochrana zvyškov prirodzeného podhorského potoka s pobrežnou vegetáciou. Koryto vodného toku je meandrovité, na brehoch sú porasty vŕby a jelše, čo vytvára vhodné prostredie pre existenciu ohrozených živočíchov. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Žarnovica, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.