Zamarovské jamy (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Trenčína, časti Kubrá a obce Zamarovce.

Rozloha: 64.890m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana rastlinstva a živočíšstva v bývalých štrkových jamách, ktoré v inundácii do určitej miery nahrádzajú staré ramená Váhu. Predstavujú zazemňovaciu sukcesnú sériu malých vodných nádrží a významný biotop močiarnych a vodných druhov vtáctva na vedecko-výskumné a náučné ciele.