Vysoká (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri obcí Kuchyňa a Rohožník.

Rozloha: 805.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Bratislava-vidiek a Senica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana dominantného masívu. Geologické podložie je budované druhohornými vápencami tzv. vysokého typu. Hrebeň má výrazný bralnatý charakter s rozsiahlymi suťami. Rôznorodosť terénnych tvarov a značné výškové členenie (420-754m) podmienili bohaté zastúpenie rastlinných a živočíšnych druhov. Zaujímavé sú drsnými poveternostnými podmienkami tvarované stromy. Hrebeňové partie sú pokryté vápnomilnou flórou. Výskyt chránených živočíšnych druhov. Ochrana prirodzených lesných a skalných spoločenstiev Malých Karpát s chránenými a ohrozenými druhmi. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Biele hory, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.