Vršatské hradné bralo (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Vršatské Podhradie.

Rozloha: 120.500m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Považská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana geologicky, paleontologicky a geomorfologicky významných ukážok bradiel Bielych Karpát so zrúcaninami stredovekého kamenného hradu a s výskytom chránených druhov flóry a fauny, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Ochrana najsevernejšieho výskytu teplomilných spoločenstiev vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov výrazne odlišných od iných vápencových lokalít bradlového pásma. Bohatú vegetáciu výrazne ovplyvňuje vápencové podložie, ktoré spolu s južnou expozíciou umožnilo stretnutie teplomilnej flóry skalných stepí s horskou kvetenou. Pôvodne sa tu vyskytovali dva lesné typy. Mesačnicová lipová javorina na juhovýchodnej strane bradla bola v minulosti vyrúbaná a nahradili ju pasienky. Neskôr bola zalesnená borovicou a jaseňom. Extrémna vápencová bučina na severozápadnej strane je sčasti zachovaná, sčasti bol do nej vysadený smrek, smrekovec a nepôvodná borovica čierna. Na východnej strane rastie jediný exemplár tisu obyčajného. Vzácnu flóru reprezentuje iskerník veľhorský, chudôbka vždyzelená, nenápadná papraď vratička mesiačikovitá a ďalšie vápnomilné a svetlomilné druhy. Z fauny sú to, okrem bežných stavovcov, predovšetkým mnohé cenné bezstavovce a vtáky. Prírodná rezervácia sa nachádza na území CHKO Biele Karpaty a je súčasťou územia európskeho významu Vršatské bradlá, vyhláseného v roku 2004, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.