Vršatské bradlá (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obcí Červený Kameň a Vršatské Podhradie.

Rozloha: 823.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1970 ako chránený prírodný výtvor Vršatecké bradlá, novelizované v roku 1986. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Považská Bystrica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Dnes je územie vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Ochrana pôsobivého vápencového masívu bradlového pásma Bielych Karpát so zachovanými skalnými i lesnými spoločenstvami teplomilných i horských druhov rastlín a živočíchov, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Na skalách sa hojnejšie vyskytuje astra alpínska, zvonček maličký, skalník obyčajný, cesnak horský, ostrevka vápnomilná, či rozchodníky i vzácny všivec chochlatý, ktorý tu má jedinú lokalitu na Slovensku. Z vzácnejšieho vtáctva tu žijú sokol myšiar, krkavec čierny, sýkorky. Z malých druhov cicavcov je to piskor obyčajný, ryšavka obyčajná. Dočasné útočisko tu nachádzajú aj rys ostrovid a medveď hnedý. Bradlové útesy tvorené druhohornými dolomitickými vápencami majú formu ihiel, skalných múrov, stien a veží. Bradlá sú pokračovaním bradlového pásma, ktoré prechádza severným údolím Váhu. Vo Vršatských bradlách možno nájsť niekoľko jednotiek bradlového pásma. Najvyššie z nich je bradlo Chmeľová (925,4m), ktoré sa nachádza viac na severe a je aj druhým najvyšším vrcholom Bielych Karpát. Južnejšie od neho sa nachádza z juhozápadu na severovýchod sa tiahnuce bradlo Vršatec – Javorník (898,0m). Vršatské bradlá sú najvýraznejšou skalnou dominantou Bielych Karpát. Prírodná rezervácia sa nachádza na území CHKO Biele Karpaty a je súčasťou územia európskeho významu Vršatské bradlá, vyhláseného v roku 2004, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.