Vrbina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Kameničná a Komárna.

Rozloha: 344.895m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 34,4895ha (z toho bolo 24,38ha lesov a 10,1095ha vodnej plochy). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana na Podunajskej nížine vzácneho vŕbovo-topoľového lužného lesa a vodných biotopov, ktoré je významným hniezdiskom avifauny.