Visiace skaly (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Hubina.

Rozloha: 9.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana lesných a travinných spoločenstiev a skalnatých stepí viazaných na južné svahy v dubovom vegetačnom stupni na vápencoch a dolomitoch, s výskytom ohrozených druhov flóry a fauny.