Vinohrady (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obce Chrámec.

Rozloha: 357.860m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 1999.

Opis: Vyhlásený bol z dôvodu zabezpečenia ochrany teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev vyznačujúcich sa vysokou druhovou diverzitou s hojným výskytom ohrozeného ľanu chlpatého hladkastého (Linum hirsutum ssp. glabre-scens). Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Pieskovcové chrbty, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.