Veľký vrch (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Malé Kršteňany.

Rozloha: 476.132m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Topoľčany. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana významnej lokality vzácnych teplomilných spoločenstiev rastlín a živočíchov, z ktorých viaceré druhy tu dosahujú severnú hranicu svojho rozšírenia. Územie je vynikajúcim príkladom skalnej stepi na dolomitoch. Územie je využité ako vedecko-výskumný objekt.