Veľký Milič (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Skároš.

Rozloha: 678.100m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Košice-vidiek. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie predstavuje zachovalé lesné spoločenstvá na vyvrelinách južnej časti Slanských vrchov a významné hniezdiska chráneného dravého vtáctva. Územie je využité ako vedecko-výskumný objekt pre potreby zoologického a lesníckeho výskumu. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Milič, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.