Veľká Rača (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Kysuce v katastri obcí Klubina, Oščadnica, Stará Bystrica a Zborov nad Bystricou.

Rozloha: 3.130.000m2, ochranné pásmo 1.970.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana krajinnej dominanty so zachovanými lesnými spoločenstvami bukových jedlín a smrečín ako ukážky zvyškov prirodzených lesov Kysúc na potreby lesníckeho výskumu a na zachovanie krajinného rázu významného vrcholu Kysuckých Beskýd. Pieskovcové skalné útvary, pseudojaskyne a pestrá flóra a fauna. Vo vrcholových partiách, vplyvom extrémnych klimatických podmienok, sú jedince smrekov zakrpatené, s vyvinutou zástavovitou formou koruny. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Kysucké Beskydy, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.