Veľká Lučivná (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obce Párnica.

Rozloha: 663.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana najväčšieho náleziska tisu obyčajného (Taxus baccata) v Malej Fatre s výskytom viacerých chránených druhov rastlín. Ochrana prirodzených lesných spoločenstiev v Malej Fatre a na Orave na vedecko-výskumné a náučné ciele. Geologické podložie tvorí vápenec. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.