Veľká Javorina (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obcí Lubina a Bzince pod Javorinou, časť Dolné Bzince.

Rozloha: 829.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Veľká Jarovina. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Trenčín. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Veľká Javorina.

Opis: Ochrana lesných fytocenóz vrcholového spoločenstva Veľkej Javoriny majúce znaky pôvodného lesa. Jedná sa o spoločenstvo javorovo-bukového lesa ustálené extrémnymi klimatickými činiteľmi v najvyšších polohách Bielych Karpát. Ochrana vrcholovej lúky a lesa pralesovitého charakteru, ojedinelej flóry a fauny. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Holubyho kopanice, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.