Veľká Bránica (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obcí Belá a Terchová.

Rozloha: 3.320.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie predstavuje zachovalý komplex bučín na vápnitých horninách v Malej Fatre, ktorý je ukážkou pôvodných lesov, ktoré siahali až na hornú hranicu lesa. Napriek tomu, že pôvodné spoločenstvá kosodreviny a smreka v supramontánnom a subalpínskom stupni boli umelo chránené, sú lesy rezervácie cennou ukážkou zachovalej štruktúry lesov. Chránia sa pôvodné lesné spoločenstvá jedľovo-bukového, smrekovo-bukovo-jedľového, smrekového a kosodrevinového vegetačného stupňa, v ktorých sa vyskytujú zriedkavé druhy flóry a fauny. Geologické podložie tvoria vápence a bridlice. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.