Vápenický potok (CHKP)

Druh: Chránený krajinný prvok.

Poloha: Nachádza sa v katastri mestskej časti Záhorská Bystrica.

Rozloha: 25.161m2.

Ochrana: Chránený krajinný prvok bol vyhlásený v roku 2007.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného územia je zabezpečenie ochrany prirodzeného podmáčaného jelšového porastu pozdĺž Vápenického potoka. Ide o spoločenstvo lesného prirodzeného charakteru, bez zastúpenia nepôvodných prvkov, ktoré plní funkciu biokoridoru. Cieľom ochrany je ponechať toto spoločenstvo prirodzenému vývoju bez ďalších zásahov a zachovanie ekologickej funkcie územia.