Ulička (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v NP Poloniny a v jeho ochrannom pásme v katastri obce Kolbasov.

Rozloha: 72.492m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Zriadená bola na ochranu typického riečneho reliéfu podhorského toku Uličky, vodných biocenóz a priľahlých pobrežných a iniciálnych spoločenstiev na štrkopieskových náplavoch vo flyšovom pásme Bukovských vrchov. Prírodná pamiatka je územím európskeho významu Ulička, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.