Uhlištiatka (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Štrbské Pleso.

Rozloha: 3.855.100m2.

Ochrana: Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 385,51ha (z toho bolo 131,45ha ochranných lesov, 250,90ha lesov osobitného určenia a 3,16ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu Uhliščatká. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana vzácneho územia na morénach južného úpätia Vysokých Tatier s močiarnymi, prameniskovými, rašeliniskovými a lesnými spoločenstvami. Pestré zastúpenie vrchoviskových a slatinných druhov, mnohé sú vzácne a ohrozené. Lesné porasty majú prirodzené zloženie, vzácna je jedľa. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.