Turská skala (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Turie.

Rozloha: 43.800m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Územie je vyhlásené na ochranu zvláštneho zriedkavého a typicky vyvinutého geomorfologického povrchového útvaru, obtočníka, oddeleného od dolomitového komplexu Slnečných skál postupným zarezávaním sa rieky Rajčianky do menej odolnej výplne Žilinskej kotliny. Výrazná estetická a krajinotvorná funkcia. Územiu sa poskytuje ochrana na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.