Turiec (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Martin, v katastri obcí Bystrička, Benice, Košťany nad Turcom, Laskár (časť Valentová), Ležiachov, Príbovce, Rakovo, Socovce, Slovany, Trebostovo, Trnovo, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter a v okrese Turčianske Teplice, v katastri obce Moškovec.

Rozloha: 892.899m2, ochranné pásmo 5.433.089m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Martin. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2006.

Opis: Účelom vyhlásenia chráneného územia a jeho ochranného pásma je zachovať prirodzený charakter vodného toku Turiec a zabezpečiť ochranu jestvujúcej sprievodnej vegetácie a viacerých chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Ochrana úseku rieky Turiec medzi ústim potoka Bystrička a ústim Toliarskeho potoka v Dolnom Turčeku, kde je posledné pôvodné refúgium vzácnej lososovitej ryby hlavátky obyčajnej v strednej Európe. Lokalita je významným krajinotvorným prvkom intenzívne poľnohospodársky využívanej Turčianskej kotliny. Brehové porasty predstavujú hniezdiská mnohých druhov vtákov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Turiec a Blatnický potok, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.