Tomášikovský presyp (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Tomášikovo.

Rozloha: 9.875m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1973, novelizované v roku 1983. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Územie tvorí pieskový presyp, ktorého stredná časť je však narušená ťažbou v pomerne veľkom plošnom rozsahu až do hĺbky 1,5m. Dobre zachované sú okraje presypu s výskytom typických piesko a suchomilných rastlín a živočíchov.