Tisové skaly (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri Modry.

Rozloha: 15.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1977, novelizované v roku 1988. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Ochrana výrazného, miestami prerušovaného, skalného hrebeňa, tvoreného bazálnymi hnedastými a sivými kremencami spodného triasu. Kremence miestami prechádzajú do zlepencov, ktoré obsahujú valúne hornín najodolnejších voči zvetrávaniu. Územie predstavuje významnú ukážku genézy Malých Karpát.