Tajba (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Latorica v katastri obce Streda nad Bodrogom.

Rozloha: 273.600m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Predstavuje močiarne spoločenstvá mŕtveho ramena s náleziskom vzácnej korytnačky močiarnej (Emys orbicularis). Územie je využívané ako vedecko-výskumný objekt. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tarbucka, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.