Svrčinník (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Bystrica, v katastri obcí Kordíky a Dolný Harmanec a v okrese Turčianske Teplice, v katastri obcí Čremošné, Horná Štubňa a Turček.

Rozloha: 2.224.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2001. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu.

Opis: Ochrana zachovaného komplexu klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov v 4. až 7.vegetačnom stupni s prirodzeným drevným zložením a typickou prirodzenou štruktúrou, miestami až pralesového charakteru, na ktorý sú viazané mnohé chránené a ohrozené druhy fauny montánneho stupňa Západných Karpát. Národná prírodná rezervácia je územím európskeho významu Svrčinník, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.