Šupín (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Slovenskej Ľupče.

Rozloha: 118.900m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1998. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu geomorfologicky významného komplexu skalných útvarov vo vápnomilných bučinách s výskytom floristicky a faunisticky významných druhov. Prírodná rezervácia je územím európskeho významu Šupín, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.