Šujské rašelinisko (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Rajecká Lesná.

Rozloha: 108.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie je vyhlásené na ochranu zachovalých zriedkavých slatinných a rašelinných druhov rastlín a ich spoločenstiev na aluviálnych sedimentoch rieky Rajčianka. Výskyt chránených a zriedkavých, vo svojom výskyte ohrozených rastlín. Ochrana na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Šujské rašelinisko, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.