Suchý (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obcí Krasňany a Nezbudská Lúčka.

Rozloha: 4.294.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1979. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie je vyhlásené na ochranu vzácneho súboru lesných a kosodrevinových spoločenstiev na rozmanitom horninovom podklade, miestami s porastmi pralesovitého rázu, väčšinou so zachovalou hornou hranicou lesa s výraznými geomorfologickými formami. Ochrana pôvodných rastlinných spoločenstiev vyvinutých v jedľovo-bukovom, smrekovo-bukovo-jedľovom, smrekovom a kosodrevinovom vegetačnom stupni. Územie je refúgiom vzácnych druhov živočíchov a rastlín. Je budované vápencami, dolomitmi, kremencami a bridlicami. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.