Strošovský močiar (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Červený Kameň, v závere dolinky Strošov juhozápadne od vrchu Kobylinec (911,6m).

Rozloha: 7.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1989. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Opis: Prírodná pamiatka bola zriadená na ochranu ukážky ojedinelého javu v Bielych Karpatoch, zazemneného zosunového jazierka s cennou populáciou vŕby sliezskej (Salix sileciaca) a papradníka močiarneho (Theliopteris palustris). Vzniklo posuvom hornín vo flyšovom súvrství. Plocha je porastená prevažne jalšinami a vrbinami. Jazierko je zanesené rašelinou. Z geomorfologického a fytogeografického hľadiska je územie hodnotné aj ako refúgium genofondu. Územie je dôležité z vedecko-výskumného, ekologického a náučného hľadiska.