Steblová skala (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Cerová vrchovina v katastri obcí Gemerské Dechtáre a Hajnáčka.

Rozloha: 373.700m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 2000. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu lesných, lesostepných a stepných biotopov Cerovej vrchoviny, na ktoré sa viaže výskyt mnohých chránených druhov fauny a flóry. Ukážkovo vypreparovaný vulkanický útvar sopečného komína, bazaltových žíl a výlevov a zachovalú stĺpovitú odlučnosť čadiča. Prírodná pamiatka je súčasťou územia európskeho významu Cerová vrchovina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.