Starý hrad (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Malá Fatra v katastri obce Nezbudská Lúčka.

Rozloha: 854.200m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Územie je vyhlásené na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev dubovo-bukového a bukového lesného vegetačného stupňa Malej Fatry s výskytom jedle a borovice. Ochrana lesných porastov s dubom zimným a jeho mnohými krížencami, ktoré majú reliktný pôvod ako pozostatok dubín zo začiatku holocénu (asi pred 8.000-10.000 rokmi), na strmých skalných svahoch. Geologické podložie tvorí žula. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Malá Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.