Starohutiansky vodopád (NPP)

Druh: Národná prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v katastri Novej Bane.

Rozloha:

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1977. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za národnú prírodnú pamiatku.

Opis: Vodopád na 5m vysokom terénnom stupni sa nachádza na nepomenovanom potoku, vlievajúcom sa do Starohutianského potoka. Širšie okolie vodopádu je budované treťohornými vulkanickými horninami, zastúpenými rôznymi typmi andezitov a andezitových vulkanoklastík.