Slopy (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty v katastri obce Dobrá Voda.

Rozloha: 1.538.700m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 153,87ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu Slapy. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Slopy.

Opis: Územie predstavuje jedinečnú ukážku skalných a sutinových typov geobiocenóz s výskytom xerotermofytov. Krasová dolina v Brezovských Karpatoch, triasové vápence a dolomity, krasové pramene, pestré lesné spoločenstvá 1.-4.lesného vegetačného stupňa s bukom, dubom, javorom a lipou. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Brezovské Karpaty, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.