Slnečné skaly (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Rajeckých Teplíc (časť Poluvsie nad Rajčankou) severovýchodne od nich a v katastri obce Porúbka.

Rozloha: 905.400m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965, novelizované v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ochrana pestrého komplexu skalných útvarov Slnečných skál tvorených chočskými dolomitmi, pôvodných submontánnych bučín, sekundárnych a miestami aj reliktných borín. Osobitný ráz má vegetácia skál s početnými teplomilnými a zriedkavejšími horskými druhmi. Územie je vyhlásené na ochranu esteticky pôsobivého a morfologicky pestro tvarovaného dolomitového masívu s výskytom viacerých chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Slnečné skaly, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.