Sládkovičovská duna (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri Sládkovičova.

Rozloha: 11.030m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1982. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana už spevnenej pieskovej duny, jednej z najsevernejších na Podunajskej nížine. Ochrana zachovaných zvyškov pieskomilnej vegetácie s výskytom fytogeograficky významných druhov na charakteristickom, najsevernejšie situovanom pieskovom presype Podunajskej roviny na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.