Skalnatá dolina (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v TANAP-e v katastri Vysokých Tatier, v časti Tatranská Lomnica.

Rozloha: 10.690.500m2.

Ochrana: Vyhláškou 166/1991 o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v TANAP-e z 15.1991 účinnou od 1.5.1991 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala výmeru 1.069,05ha (z toho bolo 607,08ha ochranných lesov, 148,14ha lesov osobitného určenia a 313,83ha nelesných plôch). Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu územia s veľkou diverzitou druhov (aj vzácnych a endemických) i spoločenstiev (všetky alpínske silikátových podkladov) fauny a flóry. Bohatstvo glaciálnych foriem georeliéfu na granitoch a mylonitoch, geosystémy sú veľmi labilné. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Tatry, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.