Skalice (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa na území CHKO Biele Karpaty v okrese Ilava, v katastri obce Mikušovce.

Rozloha: 14.000m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1969 ako chránené prírodné územie Mikušovské bradlá. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana skaliek bradlového pásma, vystupujúcich z hladko modelovaného reliéfu, s výskytom šošovky mangánovej rudy širokej asi 1m, ktorá vznikla sedimentáciou v morskom prostredí. Horniny, ktoré sa tu vyskytujú sú typické pre celé bradlové pásmo. Sú to rôzne druhy vápencov jurského obdobia, ktoré sa tu usadili pred 150-200 miliónmi rokov. Nachádzajú sa tu prevažne hľuznaté a krinoidné vápence. Zaujímavosťou je, že silné zvrásnenie vrstiev vplyvom horotvorných procesov sa prejavuje prevrátením vrstevného sledu. Mladšie, na morskom dne neskôr usadené vrstvy, pôvodne ležali na starších, skôr usadených vrstvách. Pri vrásnení došlo k prevráteniu vrstevného sledu a staršie vrstvy sa dostalo nad mladšie. Je tu názorný príklad genézy mangánov vo vodnom prostredí. Všetky pokusy o ťažbu v minulosti boli neúspešné pre nerentabilnosť. Počas 1.svetovej vojny tu bola ťažba v troch štôlňach, neskôr sa surovina ťažila v povrchovom lome. Územie má vedecký a náučný význam pre stredné i vysoké školy.