Široká (CHA)

Druh: Chránený areál.

Poloha: Nachádza sa vo Vojenskom obvode Záhorie v lokalite Bažantnica.

Rozloha: 2.035.700m2.

Ochrana: Chránený areál bol vyhlásený v roku 2021.

Opis: Dôvodom ochrany sú biotopy európskeho významu: Pi 1 Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340*) a Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260*). Biotop národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy. Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus). Biotopy druhov živočíchov národného významu: užovka hladká (Coronella austriaca), ropucha zelená (Bufo viridis), jašterica zelená (Lacerta viridis), netopier Brandtov (Myotis brandti), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), netopier hrdzavý (Nyctalus noctula), očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), vretienka smldníková (Zygaena cynarae), kováčik (Ampedus ruficeps), slepúch lámavý (Anguis fragilis). Biotopy druhov rastlín národného významu: kolenec jarný (Spergula morisonii), kavyľ piesočný (Stipa borysthenica), a podobne.