Šindliar (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Šindliar.

Rozloha: 76.900m2.

Ochrana: Vyhláškou 83/1993 o štátnych prírodných rezerváciách z 23.3.1993 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. V čase vyhlásenia mala ako lesný porast výmeru 7,69ha. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Ojedinelý a svojrázny biotop v rámci Braniska. Cenná je bohatá bryoflóra na okrajoch lesného porastu s významným zastúpením rašelinníka (Sphagnum nemoreum). Prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Šindliar, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. V okolí vápencových a dolomitových skál pestrá vápnomilná vegetácia.