Šarkanica (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Muránska planina v okrese Revúca, v katastri obce Muráň a v okrese Rimavská Sobota, v katastri Tisovca.

Rozloha: 4.547.500m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajších okresoch Rimavská Sobota a Rožňava. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Vyhlásená bola na ochranu geologicky a geomorfologicky významnej časti Muránskej planiny so zachovalými prirodzenými skalnými a lesnými biocenózami s bohatým zastúpením chránených a iných zriedkavých i ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Pokrývajú ju prirodzené skalné a lesné spoločenstvá. V jej juhozápadnej časti sa rozkladá lokalita Voniaca s lúčnymi spoločenstvami vzácnych kvetov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Muránska planina, ktoré je súčasťou sústavy NATURA 2000.