Sad SNP (OCHÚ)

Druh: Obecné chránené územie.

Poloha: Nachádza sa v okrese Žilina, v katastri Žiliny.

Rozloha: 19.349m2.

Ochrana: Chránené územie bolo vyhlásené v roku 2020.

Opis: Obecné chránené územie, ktorého väčšiu časť predstavuje park s priľahlými komunikáciami, predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanizovanej krajine. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia s jeho významnou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou.