Rydošová (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v okrese Snina, v katastri obce Osadné.

Rozloha: 883.470m2.

Ochrana: Prírodná rezervácia bola vyhlásená v roku 2020.

Opis: Zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej rezervácie. Predmet ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy(9110), Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140) a Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). Biotop prioritného druhu európskeho významu: fuzáč alpský (*Rosalia alpina). Predmetom ochrany je aj zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území prírodnej rezervácie. V 5.stupni ochrany (zóna A) je 56,2711ha plochy, v 4.stupni ochrany (zóna B) je 32,076ha plochy územia.