Rožok (NPR)

Druh: Národná prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v NP Poloniny v katastri obce Uličské Krivé.

Rozloha: 671.300m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1965. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená.

Opis: Chránené územie predstavuje lesné spoločenstvo (Fagetum pauper) pralesovitého charakteru. Chránené územie je využité ako výskumný objekt pre potreby lesníckej praxe. Možnosti pre štúdium buka v rozmedzí nadmorských výšok 380-760m. Hniezdisko sovy belavej. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Stinská, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.